Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тооцоолол

Эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлүүлэхээр өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл шүүхэд гаргах болон шүүхээс баримт бичиг олгоход дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана.

Таны оруулсан дүнд хамаарах улсын тэмдэгтийн хураамж 0 төгрөг байна.

site-logo